เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

นี้คืออะไร (What is This?)

นี้คืออะไร (What is This?)

สำหรับบทนี้ ก็เป็นอีกบทความหนึ่งที่สำคัญมาก โดยให้สังเกตการ เรียงประโยคอย่างไงนะ คำไหนวางไว้หน้า หรือหลังประโยคนะครับ

คำศัพท์ =  New  Words
We              วี            เรา
room            รูม          ห้อง
class-room   คลาส รูม  ห้องเรียน
house          เฮาส        บ้าน
home           โฮม         บ้าน
my               มาย         ของฉัน
his               อีส           ของเขา
her               เฮอ          ของหล่อน
our               เอาเอ้อ     ของเรา
in                 อิน           ใน
on                ออน         บน
under           อันเด้อ       ใต้
where           แว             ที่ไหน
has              แฮส           มี
have             แฮพ           มี
your             ยัว              ของคุณ

SENTENSE  PATTERNE  =  รูปแบบประโยคที่ควรรู้

1. This  is   a     boy.
  ดีส   อีส เออะ บอย
  นี้คือเด็กชาย
ตอบ Yes, this is a boy.
     เยส  ดีส  อีส เออะ บอย.
     ครับ  นี้คือเด็กชายคนหนึ่ง

Is   this  a  boy?
อีส  ดีส เออะ บ๋อย
นี้คือเด็กชายหรือ
ตอบ  Yes, he is a boy
 เยส  ฮี  อีส เออะ  boy.
– ครับ, เขาเป็นเด็กชายคนหนึ่ง

2.  That is a girl.
–      แดท อีส  เออะ เกิล
      นั้นคือเด็กหญิงคนหนึ่ง
ตอบ Yes,  that   is  a girl.
–       เยส   แดท   อส เออะ เกิล
–        Is  That   a   girl?
       อีส  แดส เออะ เกิล
–       นั้นคือเด็กหญิงคนหนึ่งหรือ
ตอบ Yes,  she  is    a    girl.
–        เยส    ซี    อีส เออะ เกิล

3.  That   is    a    table.
–     แดท   อีส  เออะ เทบึล
ตอบ  Yes,  that   is    a    table.
–         เยส   แดท  อีส เออะ  เทบึล
         ครับ  นั้นคือโต๊ะตัวหนึ่ง
       Is   that    a     table?
 –      อีส แดท  เออะ เทบึล
ตอบ Yes,  It    is   a    table.
–       เยส   อิท อีส เออะ เทบึล
–       ครับ  มันเป็นโต๊ะตัวหนึ่ง

4.  These are birds.
–    ดีส    อา    เบิดส
–     เหล่านี้คือนกหลายตัว
ตอบ  Yes,  these are  birds.
–          เยส    ดีส     อา  เบิดส
–         No,  these  are  not  birds.
–         โนว  ดีส      อา   นอท เบิดส
–        Are  these  birds?
–        อา    ดีส      เบิดส
–        เหล่านี้คือนก(หลายตัว) หรือ
–        Yes  they  are.(birds)
–        เยส   เด     อา (เบิดส)
        No, they  are not.
–        โน่ว  เด     อา  นอท

5. Where is our house?
  แว อีส เอาเออะ เฮาส
  บ้านของเราอยู่ที่ไหน
  It    is near the road.
   อิท อีส เนีย เดอะ โรด
  มัน(บ้าน) อยู่ใกล้ถนน

6. Where is your (his, her) ring?
   แว     อีส ยัว   (อีส, เฮอ) ริง
   แหวนของคุณ (ของเขา , ของหล่อน) อยู่ที่ไหน
   It is in your (his, her) finger.
  อิท อีส อิน ยัว (อีส,เฮอ) ฟิงเง่อ
  มัน(แหวน) อยู่ในนิ้วมือของคุณ (ของเขา, ของหล่อน)

7. I  have   a   pen.
 ไอ แฮฟ เออะ เพ็น
 ฉันมีปากกาด้ามหนึ่ง

8. She has a   ring.
   ซี  แฮส เออะ ริง
 หล่อนมีแหวนวงหนึ่ง
 Have you a house?
 แฮพ  ยู เออะ เฮาส
 คุณมีบ้านหลังหนึ่งหรือ
Yes I have
 เยส ไอ แฮพ
 ใช่ ผมมี (บ้าน)
 No, I have not.
 โน่ว ไอ แฮพ นอท
 เปล่า ผมไม่มี(บ้าน)

9. Has Nari a book?
  แฮส นารี เออะ บุค
  นารี(ชื่อคน)มีหนังสือเล่มหนึ่งหรือ
  Yes, she has.
  เยส   ซี แฮส
   ใช่หล่อน(นารี) มี
–   No, she has not.
  โน่ว  ซี  แฮส นอท
–   เปล่าหล่อน(นารี)ไม่มี

10. Have Nari and Somchai any chairs?
    แฮพ นารี แฮนด สมชาย เอนี่ แชส
    นารีและสมชายมีเก้าอี้บ้างไหม
    Yes, They have
    เยส เด แฮพ
    ใช่เขาทั้งหลายมี
 –    No they have not.
    โน่ว เด แฮพ นอท
    เปล่าเขาทั้งหลายไม่มี
11. We have some money.
–     วี    แฮพ ซัม    มันนี่
    พวกเรามีเงินบ้าง
12. Have they any money?
    แฮพ  เด   เอนี่ มันนี่
    เขาทั้งหลายมีเงินบ้างไหม
    Yes they have some money.
    เยส เด แฮพ ซัม มันนี่
–     ใช่ เขาทั้งหลายมีเงินบ้าง
    No, they have some money.
–    โน่ว   เด แฮพ    ซัม   มันนี่
    ไม่ เขาทั้งหลายไม่มีเงิน

13. What are those?
    วอท   อา โดส
    เหล่านั้น คืออะไร
    They are birds.
    เด    อา เบิดส
    มันทั้งหลายคือนก

14. Where are the birds?
    แว     อา  เดอะ เบิดส
    นกทั้งหลายอยู่ที่ไหน
   They are under the tree.
    เด    อา อันเด้อ เดอะ ทรี
    มัน (นก) ทั้งหลายอยู่ใต้ต้นไม้

15. Where are the windows?
–    แว        อา เดอะ วินโด่ส
   หน้าต่างทั้งหลายอยู่ที่ไหน
   They are in  the   wall.
–     เด    อา อิน เดอะ วอล
    มันทั้งหลาย (หน้าต่าง) อยู่ในฝาผนัง (บ้าน)

16. The pencils are on the table.
   เดอะ เพนซิลส อา ออน เดอะ เทบึล
–    ดินสอทั้งหลายอยู่บนโต๊ะ

17. The  bird  is  on   the tree.
–     เดอะ เบิด อีส ออน เดอะ ทรี
–     นก (ตัวเดียว) อยู่บนต้นไม้

18. The chair and    the table are in the room.
–     เดอะ แช แอนด เดอะ เทบึล อา อิน เดอะ รูม
–     เก้าอี้และโต๊ะอยู่ในห้อง

19. The    dog is under the chair.
    เดอะ ดอก อีส อันเด้อ เดอะ แช
    สุนัขอยู่ใต้เก้าอี้

20. They are near the wall.
    เด    อา เนีย เดอะ วอล
–     มันทั้งหลายอยู่ใกล้ฝาผนัง

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *