เขียนไปเรื่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างชิวๆ มีความสุขกับรอบตัวเอง

การนับตัวเลข(Numerals)

การนับตัวเลข(Numerals)

สำหรับบทนี้ เป็นอะไรที่เราใช้กันบ่อยมากๆนะครับ

one      วัน    หนึ่ง

two      ทู     สอง

three    ทรี   สาม

four     โฟ    สี่

five     ไฟว   ห้า

six     ซิกซ  หก

seven เซวิ่น  เจ็ด

eight   เอท   แปด

nine    ไน     เก้า

ten      เท็น   สิบ

ประโยคฝึกพูด

one  and  one  are two.
วัน   แอนด วัน   อา  ทู
หนึ่งและ(บวก) หนึ่งเป็นสอง

two  and  three  are  five.
ทู    แอนด ธรี     อา   ไฟว
สองบวกสามเป็นห้า

Six  and two are  eight.
ซิก  แอน  ทู   อา   เอท
หกบวกสองเป็นแปด

ประโยคลองฝึกพูด

I   am   a     teacher
ไอ แอม เออะ  ทิชเช่อ
ฉันเป็นครูคนหนึ่ง

You   are   a  student
ยู      อา   เออะ  สะทิวเดนท
คุณเป็นักเรียนคนหนึ่ง

Nari   is    a    girl.
นารี   อีส  เออะ เกิล
นารีเป็นเด็กหญิงคนหนึ่ง

Siri  is     a     boy.
สิริ   อีส  เออะ  บอย
ศิริเป็นเด็กชายคนหนึ่ง

Udom   is   a    man.
อุดม    อีส  เออะ แมน
อุดมเป็นชายคนหนึ่ง

Saitong  is   a  woman.
ไสทอง   อีส  เออะ วูมัน
สายทองเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

๊Udom and  Saitong  are not  students.
อุดม   แอนด  ไสทอง  อา  นอท สะทิวเดนท
อุดมและสายทองไม่ใช่นักเรียน

Are  Siri  and  Nari  students?
อา   สิริ  แอนด  นารี  สะทิวเดนท
ศิริและนารีเป็นนักเรียนหรือไม่
= Yes, They   are (Students)
  เยส   เด      อา (สะทิวเด้นท)
   ใช่  เขาทั้งหลายเป็น (นักเรียน)

How much  are  three  and  two?
เฮา   มัช    อา    ธรี     แอนด  ทู
สามบวกสองเป็นเท่าไร
= Three   and  two  are  five.
   ธรี     แอนด  ทู    อา  ไฟว
–    สาม บวกสองเป็นห้า

Are you  a  teacher  or  a  student?
อา   ยู   เออะ ทิชเช่อ ออ เออะ  สะทิวเด้นท
คุณเป็นครูหรือนักเรียน
= Yes, I    am  student  but  you are a teacher.
  เยส, ไอ แอม  สะทิวเด้นท บัท ยู  อา  เออะ ทิชเช่อ
–   ฉันเป็นนักเรียน  แต่ท่านเป็นครู

Are  siri  and  Udom in the room?
อา   สิริ   แอนด อุดม  อิน เดอะ  รูม
ศิริและอุดมอยู่ในห้องหรือ
= Yes,  we are in the room.
เยส    วี  อา   อิน เดอะ รูม
– ใช่  เราอยู่ในห้อง
= No, we  are  not in    the  room.
โน่ว   วี   อา  นอท อิน  เดอะ รูม
เปล่า  เราไม่ใช่อยู่ในห้อง

อย่าลืมจำคำศัพท์ในบทนี้นะครับ แล้วก็ แนะนำ How  much = .เท่าไร  ใช้นำประโยคเพื่อถามจำนวน และจำนวนที่ไม่สามารถนับ ชั่ง แยกได้ครับLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *